ประวัติ ธมนวรรณ มณีจันทร์


ธมนวรรณ มณีจันทร์

(Thamonwan Maneechan)

 

---------------------------------

เป้าหมาย

"พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน

ผ่านการส่งมอบความรู้

ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด"

---------------------------------


ประวัติการศึกษา

- วิทยาการจัดการ (บริหารธุรกิจ)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

 

ประวัติการทำงาน

- เพราะความหลงใหลในเสียงดนตรี จึงทำงานครั้งแรก

   ในวงดุริยางค์ของโรงเรียน ชั้นประถมศึกษา

- ออกมาเผชิญโลกภายนอก ด้วยการทำงานในระบบอุตสาหกรรมครั้งแรก

   ช่วงปิดเทอม มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5

- หลังจากเรียนจบ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ก็เรียนและทำงานพร้อมกันเรื่อยมา

   ในบริษัทอุตสาหกรรม เกี่ยวกับ สินค้าอุปโภคบริโภค, ชิ้นส่วนยานพาหนะ (ญี่ปุ่น),

   โลจิสติกส์ (เกาหลี), ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ไต้หวัน & จีน)

   และทำงานด้าน IT ครั้งแรก ในบริษัทด้านพาณิชยกรรม

- ปัจจุบันทำงานในธุรกิจด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

   สิ่งสำคัญ ที่ไม่เคยหยุดทำเลยก็คือ การศึกษาหาความรู้ในการ "พัฒนาตนเอง"

 

ความตั้งใจ

- เปลี่ยนความ "ไม่รู้" ให้กลายเป็น "ความรู้" ด้วยวิธีง่ายๆ

- สร้างสรรค์สื่อการสอน ระดับพื้นฐาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้

- ส่งมอบ "ความรู้" ที่นำไปใช้ในชีวิตจริงได้ทันที

- ส่งต่อแนวคิด พลัง และแรงบันดาลใจจากผู้ประสบความสำเร็จทั่วทุกมุมโลก