#15 ตัวแปร คืออะไร?

เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่า โปรแกรมที่สร้างขึ้นมา มักจะต้องทำงานร่วมกับ “ข้อมูล (data)เสมอ และเราประกาศตัวแปรขึ้นมา เพื่อใช้เก็บค่าข้อมูลเหล่านั้น

 

ข้อมูล (data)คือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันทั่วไปที่เราสนใจ เช่น

ข้อมูล รายการขายสินค้า ซึ่งเป็นตัวเลข

ข้อมูล วันที่ ซึ่งมีรูปแบบเป็นของตัวเอง

ข้อมูล รูปภาพ เป็นต้น

 

เมื่อเรานำข้อมูลมาเก็บในคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจะถูกจัดหมวดหมู่ เพื่อให้คอมพิวเตอร์รู้ว่า ข้อมูลเหล่านั้น มีชนิดข้อมูล (data type) เป็นอะไร

 

TH-JAVA Quick Start Java -15-1

ภาพที่ 1 ชนิดข้อมูลในภาษา Java

 

ในภาษา Java เราแบ่งชนิดข้อมูลแบบพื้นฐาน (primitive type) ออกเป็น 8 ชนิดด้วยกัน คือ byte, short, int, long, float, double, char และ boolean ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

 

เลขจำนวนเต็ม

ชนิดข้อมูล

ตัวอย่างค่าที่จัดเก็บ

ค่าปริยาย

ขนาดหน่วยความจำ

byte

127

0

8 บิต

short

32767

0

16 บิต

int

21541417

0

32 บิต

long

98981112222

0L หรือ 0l

64 บิต

 

 

เลขจำนวนทศนิยม

ชนิดข้อมูล

ตัวอย่างค่าที่จัดเก็บ

ค่าปริยาย

ขนาดหน่วยความจำ

float

0.01F

0.0F หรือ 0.0f

32 บิต

double

0.55412242D

0.0D หรือ 0.0 d

64 บิต

 

 

ตัวอักขระ

ชนิดข้อมูล

ตัวอย่างค่าที่จัดเก็บ

ค่าปริยาย

ขนาดหน่วยความจำ

char

'A'

'\u0000'

16 บิต

 

 

ตรรกะ

ชนิดข้อมูล

ตัวอย่างค่าที่จัดเก็บ

ค่าปริยาย

ขนาดหน่วยความจำ

boolean

true

false

1 บิต

 

นอกจากชนิดข้อมูลแบบพื้นฐานแล้ว ยังมีชนิดข้อมูลอีกแบบหนึ่งคือ ชนิดข้อมูลแบบอ้างอิง (reference type) ซึ่งชนิดข้อมูลแบบนี้ เราเคยสร้างขึ้นมาใช้งานกันแล้ว นั่นคือคลาส (class) ต่าง ๆ นั่นเอง

 

เราจะเห็นว่า ชนิดข้อมูลแบบอ้างอิง หรือคลาสที่เราสร้างขึ้นมา ภายในประกอบไปด้วย “ตัวแปร (variable)” และ “เมธอด (method)” ในขณะที่ ตัวแปรแบบพื้นฐานไม่มี

 

ในภาษา Java เอง ก็มีชนิดข้อมูลแบบอ้างอิงมาให้เราใช้ เช่น String, Array, ArrayList เป็นต้น ตัวแปรเหล่านี้ มีเมธอดต่าง ๆ มากมายให้เราเรียกใช้งาน โดยที่เราไม่ได้สร้างมันขึ้นมาเอง

 

การประกาศตัวแปรที่จะใช้เก็บค่าข้อมูล ในภาษา Java นั้น เราจะต้องระบุชนิดของข้อมูลด้วยเสมอ และเราจะได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ ในตอนต่อไปค่ะ

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ