#9 การจัดการกับตัวแปร

ตัวแปร” (variable) คือชื่อที่เราตั้งขึ้นมา เพื่อจองพื้นที่ในหน่วยความจำหลัก หรือ RAM (Random-Access Memory) ใช้ในการเก็บข้อมูลในระหว่างที่โปรแกรมกำลังทำงาน สามารถประกาศตัวแปรได้ ตามขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนการประกาศตัวแปร

1. ตั้งชื่อตัวแปรว่า name และปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย ; (semicolon) ดังภาพที่ 9-1

th-java-java-gui-mvc-9-1

ภาพที่ 9-1 แสดงประกาศตัวแปร ชื่อ name

 

2. ในภาษา Java นั้น การประกาศตัวแปรจะต้องระบุชนิดของตัวแปรด้วย เราจะใช้ตัวแปร name เก็บค่า String ซึ่งเป็นข้อความยาวๆ ดังนั้นให้ระบุ String ไว้ที่หน้า name

th-java-java-gui-mvc-9-2

ภาพที่ 9-2 แสดงชนิดตัวแปร คือ String

 

 

การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร

เราใช้เครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร name เช่น ค่าเริ่มต้นคือ “Java” จะเขียนได้ดังภาพที่ 9-3

th-java-java-gui-mvc-9-3

ภาพที่ 9-3 แสดงการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร name

 

 

ขั้นตอนการแสดงผลค่าที่เก็บในตัวแปร

1. พิมพ์ sout จากนั้น กด Ctrl+Space และเลือกคำสั่งแสดงผล โดยการกด Enter ที่คีย์บอร์ด

th-java-java-gui-mvc-9-4

ภาพที่ 9-4 แสดงการใช้คีย์ลัด sout

 

2. ลบเครื่องหมาย double quote ทิ้งไป พิมพ์ชื่อตัวแปรลงไปในวงเล็บ คือ (name);

th-java-java-gui-mvc-9-5

ภาพที่ 9-5 คำสั่งแสดงค่าในตัวแปร

 

3. เมื่อสั่ง Run โปรแกรมจะแสดงค่าที่เก็บอยู่ในตัวแปร name ออกมา

th-java-java-gui-mvc-9-6

ภาพที่ 9-6 แสดงผลลัพธ์

 

4. ถ้าเราใส่เครื่องหมาย “...” (double quote) ครอบชื่อตัวแปรไว้ โปรแกรมจะมองว่า เป็นคำสั่งแสดงผลข้อความและจะแสดงคำว่า “name” ออกมา

th-java-java-gui-mvc-9-7

ภาพที่ 9-7 คำสั่งแสดงข้อความ (String)

 

5. สั่ง Run จะได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 9-8

th-java-java-gui-mvc-9-8

ภาพที่ 9-8แสดงผลลัพธ์

 

6. ลบคำสั่งแสดงผล Hello World ด้านบนทิ้งไป และลบคำว่า Java จากนั้นเขียนคำสั่งให้ตัวแปร name เก็บค่าคำว่า “World” เอาไว้ และสั่งให้แสดงค่าที่เก็บในตัวแปร name

th-java-java-gui-mvc-9-9

ภาพที่ 9-9 คำสั่งแสดงผลค่าที่เก็บในตัวแปร name

 

7. เมื่อสั่ง Run จะได้ผลลัพธ์ คำว่า World ออกมา

th-java-java-gui-mvc-9-10

ภาพที่ 9-10 แสดงผลลัพธ์

 

 

การเชื่อมต่อ String

ในการเชื่อมต่อ String เราจะใช้เครื่องหมายบวก (+) เพื่อทำการเชื่อมต่อ เช่น (“Hello ” + name); เป็นการเชื่อมต่อคำว่า Hello กับค่าที่เก็บอยู่ในตัวแปร name

th-java-java-gui-mvc-9-11

ภาพที่ 9-11 แสดงการเชื่อมต่อ String

 

เมื่อสั่ง Run จะได้ผลลัพธ์ Hello World ออกมา

th-java-java-gui-mvc-9-12

ภาพที่ 9-12 แสดงผลลัพธ์

 

ในตอนต่อไปเราจะเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าจากคีย์บอร์ดกันค่ะ  😆 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ