#8 การสร้างไฟล์ Main

ไฟล์ Main.java เป็นไฟล์ที่เราใช้ในการเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรม ภายในจะมีเมธอด main() ที่เป็นจุดเริ่มต้นการทำงาน ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างดังต่อไปนี้

 

ขั้นตอนการสร้างไฟล์ Main.java

1. คลิกขวาที่ package ที่ต้องการเก็บไฟล์ Main.java เอาไว้ ไปที่ New และเลือก Java Main Class…

th-java-java-gui-mvc-8-1

ภาพที่ 8-1 แสดงการสร้างไฟล์ Main Class

 

2. จะปรากฏหน้าจอให้สร้างคลาสใหม่ขึ้นมา ที่ Class Name: ตั้งชื่อว่า Main และคลิกที่ปุ่ม Finish

th-java-java-gui-mvc-8-2

ภาพที่ 8-2 แสดงการตั้งชื่อไฟล์

 

3. เราจะได้ไฟล์ Main.java ขึ้นมา ซึ่งมีสามเหลี่ยมสีเขียว ชี้ไปทางขวา เป็นสัญลักษณ์ว่าสามารถ Run ไฟล์นี้ได้

th-java-java-gui-mvc-8-3

ภาพที่ 8-3 แสดงไฟล์ใหม่ที่สร้างขึ้นมา

 

4. ภายในไฟล์จะมีโค้ดดังต่อไปนี้

th-java-java-gui-mvc-8-4

ภาพที่ 8-4 อธิบายโค้ดในเบื้องต้น

 

5. เราจะเขียนโค้ดเอาไว้ภายใต้เมธอด main()

 

 

คำสั่งแสดงผล

คำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลคือ System.out.println(""); เป็นการแสดงผลและขึ้นบรรทัดใหม่ 1 บรรทัด เราสามารถเขียนคำสั่งให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Hello World ได้ ดังภาพที่ 8-5

 

th-java-java-gui-mvc-8-5

ภาพที่ 8-5 แสดงการเขียนคำสั่งแสดงผล

 

สั่ง Run โดยการคลิกที่ลูกศรสีเขียว

th-java-java-gui-mvc-8-6

ภาพที่ 8-6 แสดงการสั่ง Run โปรเจ็กต์

 

จะปรากฏหน้าจอให้เลือก main class

th-java-java-gui-mvc-8-7

ภาพที่ 8-7 แสดงการเลือกไฟล์ที่ใช้ในการเริ่มต้น Run โปรเจ็กต์

 

คลิกที่ปุ่ม OK โปรแกรมจะประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ที่ส่วนของ Output ของ NetBeans

th-java-java-gui-mvc-8-8

ภาพที่ 8-8 แสดงผลลัพธ์ของโปรแกรม NetBeans IDE

 

 

เตรียมพื้นที่เขียนโปรแกรม

ต่อมา เราจะเตรียมพื้นที่ในการเขียนโปรแกรม ให้พิมพ์คำสั่งแสดงผลข้อความดัง ภาพที่ 8-9

th-java-java-gui-mvc-8-9

ภาพที่ 8-9 แสดงการเขียนคำสั่งแสดงผล

 

เมื่อสั่ง Run โดยการ กด F6 จะได้ผลลัพธ์คือ Output แสดงข้อความ

“…เริ่มต้นโปรแกรม...” และ

“…สิ้นสุดโปรแกรม...” ออกมา

th-java-java-gui-mvc-8-10

ภาพที่ 8-10 แสดงผลลัพธ์

 

ลองเพิ่มคำสั่งแสดงผล “Hello World” แทรกไว้ตรงกลาง โดยการพิมพ์คำว่า sout (อ่านว่า เอสเอาท์) และกดปุ่ม Ctrl+Space ที่คีย์บอร์ด โปรแกรม NetBeans จะช่วยเขียนโค้ดให้เรา ดังภาพที่ 8-11

th-java-java-gui-mvc-8-11

ภาพที่ 8-11 แสดงการใช้คีย์ลัด sout

 

เมื่อเห็นคำสั่ง System.out.println(“|”); ขึ้นมา ให้กดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด และพิมพ์ Hello World ลงไป

th-java-java-gui-mvc-8-12

ภาพที่ 8-12 แสดงการเขียนคำสั่งแสดงผล

 

สั่ง Run จะได้ผลลัพธ์คือ คำว่า “Hello World” แสดงอยู่ตรงกลาง

th-java-java-gui-mvc-8-13

ภาพที่ 8-13 แสดงผลลัพธ์

 

 

การใช้อักขระพิเศษ \n (New line)

เราสามารถเพิ่มพื้นที่ว่างระหว่างประโยค

เริ่มต้นโปรแกรม... และ

....สิ้นสุดโปรแกรม... ได้

โดยการใช้อักขระพิเศษ \n จะเป็นการเว้นวรรคโดยการขึ้นบรรทัดใหม่ 1 บรรทัด ดังภาพที่ 8-14

th-java-java-gui-mvc-8-14

ภาพที่ 8-14 แสดงการเพิ่มอักขระพิเศษ \n

 

สั่ง Run

th-java-java-gui-mvc-8-15

ภาพที่ 8-15 แสดงผลลัพธ์

 

จะเห็นว่าส่วนของ Output มองดูแล้วสบายตามากขึ้น ในตอนต่อไป เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการกับตัวแปรกันค่ะ  😉 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ