#46 การปิด-เปิด โปรเจ็กต์

หลังจากได้ไฟล์ .jar มาแล้ว เราจะปิดโปรเจ็กต์ HelloWorld ที่โปรแกรม NetBeans เพื่อความสะดวกในการพัฒนาโปรเจ็กต์ถัดไป ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนการปิดโปรเจ็กต์

1. ปิดไฟล์ที่เปิดเอาไว้ทั้งหมด

th-java-java-gui-mvc-46-1

ภาพที่ 46-1 แสดงการปิดไฟล์ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม

 

2. คลิกเครื่องหมาย – ที่หน้าชื่อโปรเจ็กต์

th-java-java-gui-mvc-46-2

ภาพที่ 46-2 แสดงการคลิกย่อโปรเจ็กต์

 

3. ตอนนี้จะมองเห็นเฉพาะชื่อโปรเจ็กต์เท่านั้น

th-java-java-gui-mvc-46-3

ภาพที่ 46-3 แสดงโปรเจ็กต์ที่ย่อไว้แล้ว

 

4. คลิกขวาที่ชื่อโปรเจ็กต์ และเลือก Close

th-java-java-gui-mvc-46-4

ภาพที่ 46-4 แสดงการปิดโปรเจ็กต์ออกจากโปรแกรม NetBeans IDE

 

5. โปรเจ็กต์จะถูกปิดลงไป เหลือเพียงหน้าจอว่างๆ

th-java-java-gui-mvc-46-5

ภาพที่ 46-5 แสดงการปิดโปรเจ็กต์ไปแล้ว

 

th-java-java-gui-mvc-46-6

 

*หมายเหตุ: การ Build โปรเจ็กต์ใหม่ข้อมูลในโฟล์เดอร์ disk จะถูกลบและสร้างใหม่ทั้งหมด ควรสำรองข้อมูลที่ต้องการใช้งานเอาไว้ก่อนเสมอ

 

ในกรณีที่มีการแก้ไขโปรเจ็กต์ที่ปิดไปแล้ว เราสามารถเปิดโปรเจ็กต์กลับมาแก้ไขได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

 

ขั้นตอนการเปิดโปรเจ็กต์

1. เปิดโปรแกรม NetBeans ขึ้นมา ไปที่เมนู File และเลือก Open Project…

th-java-java-gui-mvc-46-7

ภาพที่ 46-6 แสดงการสั่งเปิดโปรเจ็กต์

 

2. เข้าไปเลือกโปรเจ็กต์ที่ต้องการแก้ไขตามตำแหน่งที่เราเก็บโปรเจ็กต์เอาไว้ และคลิกที่ Open Project

th-java-java-gui-mvc-46-8

ภาพที่ 46-7 แสดงการเลือกโปรเจ็กต์ที่ต้องการเปิด

 

3. โปรเจ็กต์ที่ปิดไปแล้วก็จะถูกเปิดมาให้เราแก้ไขได้อีกครั้ง คลิกที่เครื่องหมายบวก (+) หน้า Source Packages

th-java-java-gui-mvc-46-9

ภาพที่ 46-8 แสดงโปรเจ็กต์ที่เปิดเข้ามาในโปรแกรม NetBeans IDE แล้ว

 

4. จะปรากฏรายการ package ต่างๆ ตามที่เราเคยสร้างเอาไว้ คลิกที่เครื่องหมายบวก (+) หน้า Package

th-java-java-gui-mvc-46-10

ภาพที่ 46-9 แสดงรายการ Packages

 

5. ภายใน package ก็จะมีไฟล์ต่างๆ ที่เราสามารถเปิดขึ้นมาแก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ

th-java-java-gui-mvc-46-11

ภาพที่ 46-10 แสดงรายการไฟล์ต่างๆ

 

ตอนนี้เราพัฒนาโปรแกรมเสร็จแล้ว ปิดโปรเจ็กต์ และปิดโปรแกรม NetBeans ไปได้เลย ในโปรเจ็กต์นี้เราไม่ได้ใช้งานมันอีกแล้ว

 

และในตอนต่อไป เราจะเตรียมโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างไฟล์ .exe กันค่ะ  😛 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ