#34 การแก้ไขไฟล์ Main เพื่อเรียกใช้ Controller

หลังจากที่สร้าง Constructor เรียบร้อยแล้ว เราสามารถส่งออบเจ็กต์ ไปกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรผ่านทาง Constructor ได้ ซึ่งมีขั้นตอนที่ต้องทำความเข้าใจดังนี้

 

ขั้นตอนการทำงานเดิม

1. มาที่ไฟล์ Main.java ตอนนี้ภายใต้เมธอด main() มีเมธอด run() ซึ่งสร้างออบเจ็กต์จากคลาส View ขึ้นมาตรงๆ ดังภาพที่ 34-1

th-java-java-gui-mvc-34-1

ภาพที่ 34-1 แสดงการสร้างออบเจ็กต์จากคลาส View

 

2. จากโค้ด ไฟล์ Main.java เรียกใช้ไฟล์ View.java โดยตรง ไม่ได้เรียกผ่าน Controller

th-java-java-gui-mvc-34-2

ภาพที่ 34-2 แสดงการทำงานของโค้ด

 

3. หลักการ MVC เราจะควบคุม Model และ View ผ่าน Controller ดังภาพที่ 34-3

th-java-java-gui-mvc-34-3

ภาพที่ 34-3 แสดงการทำงานตามหลัก MVC

 

 

ขั้นตอนการเรียกใช้งาน Controller พร้อมกำหนดค่าเริ่มต้นผ่าน Constructor

1. ปรับโค้ดใหม่ให้โปรแกรมเรียกใช้งาน Controller ดัง ภาพที่ 34-4

th-java-java-gui-mvc-34-4

ภาพที่ 34-4 แสดงการแก้ไขโค้ด

 

2. กดคีย์ลัด Ctrl+Shift+I เพื่อนำเข้าไฟล์ที่อยู่ต่าง package มาใช้งาน เส้นสีแดงใต้ Controller จะหายไป เมื่อเลื่อนดูด้านบน เราจะเห็นคำสั่ง import คลาส Controller

th-java-java-gui-mvc-34-5

ภาพที่ 34-5 แสดงคำสั่ง import คลาส Controller

 

3. ตอนนี้โค้ดภายใต้เมธอด run() เราเริ่มต้นด้วยการสร้างออบเจ็กต์จากคลาส Model และคลาส View

จากนั้นก็สร้างออบเจ็กต์จากคลาส Controller พร้อมกับส่งออบเจ็กต์ m และ v ไปให้ Constructor ของ Controller

เพื่อใช้กำหนดเป็นค่าเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรม

th-java-java-gui-mvc-34-6

ภาพที่ 34-6 แสดงการอธิบายโค้ด

 

 

ขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม

1. คลิกที่รูปสามเหลี่ยมสีเขียว เพื่อสั่ง run โปรเจ็กต์

th-java-java-gui-mvc-34-7

ภาพที่ 34-7 แสดงการสั่ง Run โปรเจ็กต์

 

2. จะปรากฏหน้าจอโปรแกรมขึ้นมา ซึ่งคราวนี้เราเรียกใช้งานหน้าจอผ่าน Controller เรียบร้อยแล้ว

th-java-java-gui-mvc-34-8

ภาพที่ 34-8 แสดงหน้าจอโปรแกรม

 

หลังจากกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ Model และ View ผ่าน Constructor ของ Controller ได้แล้ว เราจะเริ่มเขียนโค้ดเพื่อควบคุมหน้าจอในตอนต่อไปค่ะ  😉 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ