เขียน Java GUI ในรูปแบบ MVC (สารบัญ)

สารบัญ

1  แนะนำหนังสือ
  - หนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้าง #1
  - เทคนิคการเรียนให้ประสบความสำเร็จ #2
 
2  เตรียมเครื่องมือ
  - เตรียมเครื่องมือให้พร้อม #3
  - การดาวน์โหลดและติดตั้ง JDK #4
  - การดาวน์โหลดและติดตั้ง NetBeans IDE #5
     
3  การประกาศตัวแปรและรับค่าจากคีย์บอร์ด
  - การสร้างโปรเจ็กต์ #6
  - การสร้างแพ็กเกจ #7
  - การสร้างไฟล์ Main  #8
  - การจัดการตัวแปร  #9
  - การรับค่าจาก Keyboard #10
     
4  การสร้างส่วนของเดล (Model)
  - การสร้างคลาส Model #11
  - การสร้างเมธอด Getter และ Setter #12
  - การสร้างเมธอด toString() #13
  - การใช้งานคลาส Model #14
     
5  การสร้างส่วนของหน้าจอ (View)
  - การสร้างคลาส View #15
  - องค์ประกอบของหน้าจอ  #16 
  - การเตรียมภาพพื้นหลัง #17
  - การเตรียมหน้าจอ #18
  - การสร้างภาพพื้นหลัง #19
  - การวางองค์ประกอบหน้าจอ #20
  - การจัดรูปแบบตัวอักษร  #21 
  - การเปลี่ยนข้อความบน Button และ Label #22
  - การกำหนดสีตัวอักษร #23
  - การกำหนดสีพื้นหลัง Button #24
  - การตกแต่ง Text Field #25
  - การตกแต่ง Button #26
  - การตั้งชื่อให้องค์ประกอบหน้าจอ #27
  - การสร้าง Getter #28
  - การลบข้อความใน Text Field และ Label  #29
  - การย้ายเมธอด main() #30
 
6  การสร้างส่วนของการควบคุม
  - การสร้างคลาส Controller #31
  - การประกาศตัวแปรใน Controller #32
  - การสร้าง Constructor #33
  - การแก้ไขไฟล์ Main เพื่อเรียกใช้ Controller #34
  - การควบคุมหน้าจอ #35
  - การควบคุม Button #36
  - การวางแผนควบคุมปุ่ม Enter #37
  - การดึงค่าจาก Text Field #38
  - การสร้าง Setter #39
  - การส่งออบเจ็กต์จาก Model ไปให้ View #40
  - การล้างค่าใน Text Field #41
  - การแจ้งเตือนผู้ใช้งาน #42
  - การวางแผนควบคุมปุ่ม Clear #43
  - การล้างค่าใน Text Field และ Label #44
     
7  การ Build และการปิด-เปิดโปรเจ็กต์
  - การ Build โปรเจ็กต์ #45
  - การปิด-เปิดโปรเจ็กต์ #46
     
8  การสร้างไฟล์ .exe
  - การเตรียมโปรแกรมสร้างไฟล์ .exe #47
  - การเตรียมไฟล์ .ico #48
  - การสร้างไฟล์ .exe #49
  - การทดสอบไฟล์ .exe #50
  - การสร้าง shortcut #51
     
9  สรุปโปรเจ็กต์
  - สรุปการทำงานของโปรแกรม #52
 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ