พัฒนา Java เชื่อมต่อกับ Database (สารบัญ)

สารบัญ

1  แนะนำหนังสือ  
  - ภาพรวมของหนังสือ #1
     
2  ปูพื้นฐานระบบฐานข้อมูล  
  - ทำความรู้จักกับฐานข้อมูล #2
  - การสร้างฐานข้อมูล (database) #3
  - การสร้างตาราง (table) #4
  - การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง #5
     
3  โปรเจ็กต์ Java Database 1  
  - ภาพรวม Java Database 1 #6
  - การสร้างโปรเจ็กต์ (project) #7
  - การประกาศตัวแปรและกำหนดค่าเบื้องต้น #8
  - การ Add Library (MySQL JDBC Driver) #9
  - การเชื่อมต่อฐานข้อมูล #10
  - ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น #11
  - การปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล #12
  - การดึงข้อมูลมาแสดง (SELECT) #13
  - การเพิ่มข้อมูล (INSERT) #14
  - การแก้ไขข้อมูล (UPDATE) #15
  - การลบข้อมูล (DELETE) #16 
  - การค้นหาข้อมูลตาม id #17
  - การค้นหาข้อมูลตามคำค้น (Keyword) #18
  - สรุปโปรเจ็กต์ Java  Database 1 #19
     
4  โปรเจ็กต์ Java Database 2  
  - ภาพรวม Java Database 2 #20
  - การคัดลอกโปรเจ็กต์ #21 
  - การสร้างโมเดล (Model) #22
  - การดึงข้อมูลมาแสดงทั้งหมด #23
  - การเพิ่มข้อมูล #24
  - การแก้ไขข้อมูล #25
  - การลบข้อมูล #26
  - การค้นหาตาม id #27
  - การค้นหาตามคำค้น (Keyword) #28
  - สรุปโปรเจ็กต์ Java Database 2 #29
     
5  โปรเจ็กต์ Java Database 3  
  - ภาพรวม Java Database 3 #30
  - การคัดลอกโปรเจ็กต์ #31
  - การสร้างและใช้งานไฟล์ Config #32
  - การสร้าง interface #33
  - การ implements interface #34
  - การแสดงข้อมูลผ่าน DAO #35
  - การเพิ่มข้อมูลผ่าน DAO #36
  - การแก้ไขข้อมูลผ่าน DAO #37
  - การลบข้อมูลผ่าน DAO #38
  - การค้นหาข้อมูลตาม id ผ่าน DAO #39
  - การค้นหาข้อมูลตาม keyword ผ่าน DAO #40
  - สรุปโปรเจ็กต์ Java Database 3 #41
     
6  โปรเจ็กต์ Java Database 4  
  - ภาพรวม Java Database 4 #42
  - ลดความซ้ำซ้อนของโค้ด การแสดงผลข้อมูล #43
  - ลดความซ้ำซ้อนของโค้ด การเพิ่มข้อมูล #44
  - ลดความซ้ำซ้อนของโค้ด การแก้ไขข้อมูล #45
  - ลดความซ้ำซ้อนของโค้ด การลบข้อมูล #46
  - ลดความซ้ำซ้อนของโค้ด การค้นหาข้อมูลตาม id #47
  - ลดความซ้ำซ้อนของโค้ด การค้นหาข้อมูลตาม keyword #48
  - สรุปโปรเจ็กต์ Java Database 4 #49
     
7  โปรเจ็กต์ Java Database 5  
  - ภาพรวม Java Database 5 #50
  - ดาวน์โหลดและเปิดโปรเจ็กต์ #51
  - โครงสร้างโปรเจ็กต์ #52 
  - การเซ็ตไฟล์ Config  #53
  - การสร้าง Getter ที่หน้า View #54
  - การเซ็ต Action Command #55
  - การย้ายเมธอด main() #56
  - การจัดการเบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าจอ #57
  - การสร้าง Controller #58
  - การสร้าง Constructor #59
  - การดึงข้อมูลมาแสดงที่ Combo Box #60
  - การเพิ่มข้อมูล (1) #61
  - การเพิ่มข้อมูล (2) #62
  - การหาค่า id จาก Combo Box  #63
  - การแก้ไขข้อมูล #64
  - การลบข้อมูล #65
  - สรุปโปรเจ็กต์ Java Database 5 #66
8  สร้างไฟล์ .exe  
  - การสร้างไฟล์ .exe #67
     

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ

15 Comments

Comments are closed.