JavaScript: array ตอนที่ 13 การเรียงลำดับข้อมูลกลับหลัง ด้วยเมธอด reverse()

ในการใช้งาน เมธอด reverse() ร่วมกับ array จะทำให้เราได้ array ใหม่ โดยมีการจัดเรียงข้อมูลกลับหลัง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ จะกระทบกับ array เก่าด้วย

 

การใช้งาน เมธอด reverse()

ในเบื้องต้น เรามีข้อมูลใน array ดังต่อไปนี้

 

ผลลัพธ์

javascript-array-reverse-1

ภาพที่ 1 ผลลัพธ์

 

เราสามารถเรียกใช้ เมธอด reverse() ได้ง่าย ๆ ดังนี้  data.reverse(); 

 

จากนั้น ประกาศตัวแปรชื่อ newData  มารับค่า ข้อมูลใหม่ ที่ได้จากการเรียงลำดับใหม่

 

เรามาดูกันค่ะว่า ข้อมูลใน array ใหม่ ที่ชื่อ newData  มีอะไรบ้าง

 

ผลลัพธ์

เราจะได้ข้อมูล array ใหม่ ที่ถูกเรียงลำดับใหม่ เรียบร้อยแล้ว

javascript-array-reverse-2

ภาพที่ 2 ผลลัพธ์

 

คราวนี้ มาดูข้อมูลใน array เก่า กันบ้างค่ะ

 

ผลลัพธ์

ปรากฏว่า ข้อมูลใน array เก่า ก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วเช่นกัน

javascript-array-reverse-3

ภาพที่ 3 ผลลัพธ์

 

สรุป

การใช้งาน เมธอด reverse() เป็นการเรียงลำดับข้อมูลกลับหลัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ทั้ง array เก่า และ array ใหม่

 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ