JavaScript: array ตอนที่ 7 การลบ element ลำดับสุดท้าย ใน array ออก ด้วยเมธอด pop()

จำได้มั้ยค่ะ ก่อนหน้านี้ เราใช้ เมธอด push() เพื่อเพิ่ม element ลำดับสุดท้ายใน array คราวนี้ เรามาดูเมเธอด pop( ) กันค่ะ ซึ่ง pop( ) เป็นเมธอดที่ทำหน้าที่ตรงข้ามกับ เมธอพ push() คือ เราใช้ในการลบ element สุดท้าย ใน array 🙂

 

การลบ element ลำดับสุดท้าย ใน array ออกด้วยเมธอด pop( )

ในเบื้องต้น เรามีข้อมูลใน array ดังต่อไปนี้

 

ผลลัพธ์

javascript-array-pop-1

ภาพที่ 1 ผลลัพธ์

 

เราสามารถ ลบ element สุดท้ายใน array ออกไปได้ ด้วยการเรียกใช้เมธอด pop() ดังนี้ fruits.pop(); 

 

ผลลัพธ์

จะเห็นว่า ตอนนี้ มะยม ที่เป็น element สุดท้ายถูกลบออกไปจาก array เรียบร้อยแล้ว

javascript-array-pop-2

ภาพที่ 2 ผลลัพธ์

 

 

การคืนค่า (return) ของเมธอด pop()

นอกจากนี้ เมธอด pop() ยังทำการคืนค่าข้อมูล หรือ element ที่ทำการลบออกไปจาก array ด้วย เราสามารถ ตรวจสอบค่าได้ ดังนี้

 

ผลลัพธ์

javascript-array-pop-3

ภาพที่ 3 ผลลัพธ์

 

 

สรุป

รูปแบบการใช้คำสั่งลบข้อมูล ลำดับสุดท้าย ออกจาก array โดยใช้เมธอด pop( )

 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ