JavaScript: array ตอนที่ 8 การหา index ของ array ด้วย เมธอด indexOf()

เราใช้ indexOf(…) ในการค้นหาตำแหน่ง index ของ element ที่ต้องการ มาดูตัวอย่างกันค่ะ

 

การหา index ของ array ด้วย indexOf()

ในเบื้องต้น เรามีข้อมูลใน array ดังต่อไปนี้

 

ผลลัพธ์

javascript-array-indexof-1

ภาพที่ 1 ผลลัพธ์

 

หากเราต้องการรู้ว่า “มะม่วง” อยู่ในตำแหน่ง index ที่เท่าไหร่ เราสามารถหาคำตอบได้ ดังนี้  fruits.indexOf('มะม่วง') 

 

ผลลัพธ์

คำตอบที่ได้คือ 1 เพราะ มะม่วงอยู่ตำแหน่ง index ที่ 1 นั่นเอง

javascript-array-indexof-2

ภาพที่ 2 ผลลัพธ์

 

สังเกตว่า การใช้งาน เมธอด indexOf( ) เราจะต้องรู้นะคะว่า เรากำลังจะค้นหา element อะไรใน array

 

 

การอ้างอิงตำแหน่ง index โดย indexOf() เพื่อเปลี่ยนค่าข้อมูล

หากเราต้องการเปลี่ยนค่า “มะม่วง” ไปเป็น “สับปะรด” ก็สามารถทำได้ดังต่อนี้ fruits[fruits.indexOf('มะม่วง')] = 'สับประรด'; 

 

ผลลัพธ์

ตอนนี้ “มะม่วง” ก็ถูกเปลี่ยนเป็น “สับประรด” เรียยร้อยแล้ว Yo!Yo!

javascript-array-indexof-3

ภาพที่ 3 ผลลัพธ์

 

 

สรุป

1. รูปแบบการใช้งาน เมธอด indexOf( ) เพื่อหาค่า index จาก element ที่ต้องการ

 

2. รูปแบบการใช้งาน เมธอด indexOf( ) เพื่อเปลี่ยนค่า element ที่ต้องการ

 

 

Comments

comments

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เป้าหมาย : "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผ่านการส่งมอบความรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด" ... ประวัติ