javascript-primitive-reference-0

JavaScript: Primitive vs Reference Types ชนิดข้อมูลแบบพื้นฐาน และอ้างอิง แตกต่างกันอย่างไร

ใน JavaScript มีชนิดข้อมูล 2 ประเภท คือ Primitive Types เป็นชนิดข้อมูลแบบ พื้นฐาน และ Reference Types เป็นชนิดข้อมูลแบบ อ้างอิง มาดูกันดีกว่าค่ะว่า ชนิดข้อมูลทั้ง 2 ประเภท แตกต่างกันอย่างไร

Read more about JavaScript: Primitive vs Reference Types ชนิดข้อมูลแบบพื้นฐาน และอ้างอิง แตกต่างกันอย่างไร

javascript-array-join-0

JavaScript: array ตอนที่ 15 การแยกข้อมูลใน array ด้วย เมธอด join()

ในการใช้งาน เมธอด join() ร่วมกับ array จะทำให้เราสามารถ แยกข้อมูลใน array ได้ โดยทำการเครื่องหมายที่ต้องการแยก เข้าไปใน array และการเปลี่ยนแปลงนี้ จะไม่กระทบกับ array เก่า

Read more about JavaScript: array ตอนที่ 15 การแยกข้อมูลใน array ด้วย เมธอด join()

javascript-array-concat-0

JavaScript: array ตอนที่ 14 การเพิ่มข้อมูลใน array ด้วย เมธอด concat()

ในการใช้งาน เมธอด concat() ร่วมกับ array จะทำให้เราได้ array ใหม่ โดยทำการเพิ่มข้อมูลลงไปใน array ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ จะไม่กระทบกับ array เก่า

Read more about JavaScript: array ตอนที่ 14 การเพิ่มข้อมูลใน array ด้วย เมธอด concat()

javascript-array-reverse-0

JavaScript: array ตอนที่ 13 การเรียงลำดับข้อมูลกลับหลัง ด้วยเมธอด reverse()

ในการใช้งาน เมธอด reverse() ร่วมกับ array จะทำให้เราได้ array ใหม่ โดยมีการจัดเรียงข้อมูลกลับหลัง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ จะกระทบกับ array เก่าด้วย

Read more about JavaScript: array ตอนที่ 13 การเรียงลำดับข้อมูลกลับหลัง ด้วยเมธอด reverse()

javascript-array-map-0

JavaScript: array ตอนที่ 12 การคำนวณทางคณิตศาสตร์ เพื่อสร้าง array ใหม่ ด้วย map()

ในการใช้งาน เมธอด map() ร่วมกับ array เราสามารถคำนวณข้อมูลใน array เก่า และนำผลลัพธ์ ออกออกมาสร้างเป็น array ใหม่ได้ ตามต้องการ

Read more about JavaScript: array ตอนที่ 12 การคำนวณทางคณิตศาสตร์ เพื่อสร้าง array ใหม่ ด้วย map()

Loading...